650 یو اړخیزه امبوسینګ ماشین بلجیم ته لیږدول شوی

650 یو اړخیزه امبوسینګ ماشین بلجیم ته لیږدول شوی